Corwen House Surgery

19 Market Place, Penygroes, Gwynedd, LL54 6NN

Current time is 21:22 - Sorry, we're closed

NHS

Telephone: 01286 880336

Fax: 01286 889110

Out of Hours: 0300 123 55 66

Latest News (click title to open):

We are merging!

Corwen House Surgery – Update 08/07/2020

We are merging!

Posted on August 6th, 2020

Corwen House Surgery and Llys Meddyg Surgery plan to merge in September 2020.

From the 4th of September 2020, Llys Meddyg will join Corwen House Surgery.

The merger will build on the strength of the two surgeries and ensure patients continue to receive the best possible service in the future.

The majority of service provisions will be at Corwen House Surgery.

For the month of September/October, medication might take up to 72 hours to complete due to the influx of requests we are expecting. Please order in plenty of time to ensure you do not run out of medication.

For the foreseeable future, we will be prioritising telephone and video consultations. The receptionist will require the reason for booking, so they are able to correctly triage your appointment. We will be stopping all walk-in appointments. The Doctor will schedule a face-to-face appointment if necessary.

The nurse appointments are all booked in advance up to two weeks.

You will be able to contact us to make an appointment over the phone (01286 880 336) or through email (reception.w94609@wales.nhs.uk).

We are in a time of significant change and the staff are looking to provide outstanding care for their patients. We will do our utmost for a smooth transition; however, it might take us a few months to adapt. As always, we appreciate your support. We will bring you further updates closer to the date. If you have any queries or concerns, please contact Mena Britto on 01286 880 336 or email mena.britto@wales.nhs.uk.

Mena Britto,

Practice Manager, Corwen House Surgery.

 

O fis Medi 2020 ymlaen, mae Meddygfa Corwen House a Llys Meddyg yn cyfuno.

O’r 4ydd o Fedi, 2020, bydd Llys Meddyg yn ymuno â meddygfa Corwen House. Bydd y cyfuniad yn adeiladu ar gryfder y ddwy feddygfa ac yn sicrhau bod cleifion yn parhau i gael y gwasanaeth gorau posibl yn y dyfodol.

Bydd y rhan fwyaf o’r gwasanaeth meddygol ym meddygfa Corwen House.

Ar gyfer mis Medi/Hydref, gallai meddyginiaeth gymryd hyd at 72 awr i’w gwblhau oherwydd y mewnlifiad o geisiadau yr ydym yn eu disgwyl. Dylech archebu mewn digon o amser i sicrhau nad ydych yn rhedeg allan o feddyginiaeth.

Yn ystod y dyfodol agos, byddwn yn blaenoriaethu ymgynghoriadau dros y ffôn a fideo. Bydd angen i’r derbynnydd gael y rheswm dros yr ymgynghoriad, fel eu bod yn gallu brysbennu eich apwyntiad yn gywir. Ni fyddwch yn medry cerdded i mewn am apwyntiad o hyn ymlaen. Bydd y meddyg yn trefnu apwyntiad wyneb yn wyneb os oes angen.

Mae’r apwyntiadau nyrs i gyd yn cael eu harchebu hyd at bythefnos ymlaen llaw.

Byddwch yn gallu cysylltu â ni i wneud apwyntiad dros y ffôn (01286 880 336) neu drwy e-bost (reception.w94609@wales.nhs.uk).

Rydym mewn cyfnod o newid sylweddol ac mae’r staff yn awyddus i ddarparu gofal rhagorol i’w cleifion. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i sicrhau bydd y newid yn mynd ymlaen yn esmwyth; er hynny, gallai gymryd ychydig o fisoedd i ni addasu. Fel bob amser, gwerthfawrogwn eich cefnogaeth. Byddwn yn dod â diweddariadau pellach i chi yn nes at y dyddiad. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon, cysylltwch â Mena Britto ar 01286 880 336 neu e-bostiwch mena.britto@wales.nhs.uk.

Mena Britto

Rheolwr Meddygfa , Corwen House Surgery.